CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG (QUYỀN RIÊNG TƯ)

Website này được GO! Việt Nam thiết lập, sử dụng và vận hành dựa trên những quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Mọi dữ liệu cá nhân mà người truy cập website cung cấp; bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, cookies, , hoặc các thông tin các nhân khác …; chỉ được thu thập nhằm mục đích giúp chúng tôi hỗ trợ, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi cam kết không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bất kỳ đối tác thứ ba nào.

Bạn có quyền hợp pháp yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân, hãy gửi e-mail cho chúng tôi theo địa chỉ sau: dvkh@bigc-vietnam.com

Chúng tôi cam kết áp dụng mọi biện pháp có thể để bảo mật những thông tin này và không chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên thứ ba nào nhằm mục đích phá hoại và/hoặc đánh cắp và/hoặc thay đổi các thông tin này.

Website có thể có chứa các liên kết đến các website khác và các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của GO! Việt Nam và GO! Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

GO! Việt Nam có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong website này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.